Metodyka przygotowania prac promocyjnych z teologii praktycznej

metodyka pisania prac

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 36
  • Kod producenta: 978-83-65414-66-3
  • Waga: 0.35 kg
  • Dostępność: Jest Jest  (18 szt.)
  • 20,00 zł / szt.
  • szt.

Niniejsza publikacja jest pomyślana jako pomoc w procesie studentom w procesie przygotowania i opracowania prac promocyjnych. Ma ona na celu wskazanie przygotowującym licencjat/magisterkę/doktorat/habilitację, jak powinni postępować w toku czynności składających się na proces tworzenia pracy, aby przebiegał on prawidłowo, a prace miały wysoką jakość. 


SPIS TREŚCI
WYKAZ SKRÓTÓW 7
WSTĘP 9
Rozdział I. POJĘCIE I ROZWÓJ NAUKI 17
1.1. Pojęcie nauki 18
1.2. Rozwój nauki 20
1.3. Podział nauki 24
1.4. Pojęcie i podział teologii 29
1.5. Pojęcie i problematyka teologii pastoralnej 31
1.6. Specyfika teologii pastoralnej 39
Rozdział II. TYPY BADAŃ NAUKOWYCH  I RODZAJE PRAC PROMOCYJNYCH 47
2.1. Typy badań naukowych 48
2.1.1. Badania poznawcze 49
2.1.2. Badania dla potrzeb praktyki 50
2.1.3. Badania oparte na dokumentach 51
2.1.4. Badania oparte na empirii 55
2.2. Rodzaje prac promocyjnych i ich specyfika 57
2.2.1. Praca licencjacka (licencjat zawodowy) 59
2.2.2. Praca magisterska 59
2.2.3. Praca licencjacka (licencjat kanoniczny) 61
2.2.4. Rozprawa doktorska 62
2.2.5. Habilitacja 63
Rozdział III. ROLA SEMINARIUM NAUKOWEGO  W POWSTAWANIU PRACY NAUKOWEJ 67
3.1. Rodzaje seminariów naukowych 68
3.1.1. Seminarium referatowo-dyskusyjne 69
3.1.2. Seminarium konsultacyjne 70
3.1.3. Seminarium badawcze 72
3.2. Organizacja pracy na seminarium naukowym 73
3.3. Konsultacje i współpraca studentów  z promotorem 75
Rozdział IV. METODY NAUKOWE, TECHNIKI  I NARZĘDZIA BADAWCZE 79
4.1. Wybór metod, technik i narzędzi badawczych 80
4.2. Metody badań naukowych 82
4.2.1. Metody ogólne 83
4.2.2. Metody szczegółowe 89
4.3. Techniki badawcze 94
4.4. Narzędzia badawcze 102
4.5. Paradygmat analizy teologii pastoralnej 109
Rozdział V. PRACE PRZYGOTOWAWCZE  DO PISANIA PRACY NAUKOWEJ 115
5.1. Określenie obszaru zainteresowań piszącego  pracę promocyjną 115
5.2. Koncepcja pracy promocyjnej 117
5.2.1. Przedmiot i cel pracy promocyjnej 117
5.2.2. Temat i tytuł pracy promocyjnej 118
5.2.3. Problem badawczy pracy promocyjnej 121
5.2.4. Plan pracy 123
5.2.5. Harmonogram tworzenia pracy  promocyjnej 124
5.3. Tradycyjne i elektroniczne źródła  informacji naukowej 126
5.3.1. Tradycyjne źródła informacji naukowej 127
5.3.2. Elektroniczne źródła informacji naukowej 129
5.4. Źródła pracy promocyjnej 132
5.4.1. Źródła zastane 133
5.4.2. Źródła wytworzone 134
5.4.3. Literatura  135
5.5. Gromadzenie, selekcja i ocena przydatności  materiałów naukowych 137
Rozdział VI. TECHNICZNE OPRACOWANIE  PRAC PROMOCYJNYCH 145
6.1. Struktura pracy promocyjnej  146
6.1.1. Wstęp 148
6.1.2. Tekst główny pracy 151
6.1.3. Zakończenie 158
6.1.4. Bibliografia 160
6.1.5. Aneksy 164
6.2. Elementy informacyjno-pomocnicze pracy  promocyjnej 165
6.2.1. Spis treści 165
6.2.2. Wykaz skrótów i znaków graficznych 167
6.2.3. Strona tytułowa 173
6.2.4. Spis tabel, diagramów i wykresów 174
6.2.5. Przypisy; rodzaje, zasady i sposoby  ich tworzenia 180
6.2.6. Cytaty 195
6.3. Elementy graficzne tekstu pracy promocyjnej 199
6.3.1. Format i układ treści pracy 199
6.3.2. Numeracja stron (paginacja) 201
6.3.3. Akapity 202
6.3.4. Wyróżnienia w tekście 204
Rozdział VII. REDAKCJA PRACY PROMOCYJNEJ 207
7.1. Układ treści pracy promocyjnej 209
7.2. Przygotowanie pierwszej wersji  pracy promocyjnej 216
7.3. Opracowanie redakcyjne pracy promocyjnej 222
7.3.1. Redakcja merytoryczna 223
7.3.2. Redakcja techniczna  227
7.3.3. Korekta 232
ZAKOŃCZENIE  235
BIBLIOGRAFIA 239
ANEKS 1. Terminy z zakresu metodyki pisania  pracy promocyjnej 245
ANEKS 2. Skróty ogólne stosowane powszechnie  252